Оскарження податкових повідомлень – рішень по-новому

З набранням чинності Податкового кодексу України (надалі —ПКУ) зазнала деяких змін процедура оскарження рішень контрольних органів, зокрема Державної податкової служби.

Порядок оскарження

Рішення, ухвалені контрольним органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку. Процедура адміністративного оскарження вважається досудовим порядком вирішення суперечки.

У ст. 55 ПКУ йдеться, що податкове повідомлення-рішення про визначення суми грошового зобов'язання платника податків може бути скасовано контрольним органом вищого рівня під час проведення процедури його адміністративного оскарження та в інших випадках за встановлення невідповідності таких рішень актам законодавства. Процедура адміністративного оскарження рішень органів ДПС є дворівневою.

Основне нововведення — це зміна трирівневої процедури адміністративного оскарження, передбаченої Законом № 2181-ІІІ „Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”, на дворівневу.

Для платника податків, який намагається відстрочити термін сплати податкового зобов'язання шляхом оскарження рішення (і це стосується не лише несумлінного платника податків), то навряд чи це — позитивні зміни, адже максимально можливий термін оскарження зменшився на третину.

Процедура оскарження

Стаття 55 ПКУ визначає, що контрольними органами вищого рівня є:

Державна податкова служба України для Державних податкових служб в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, які своєю чергою є контрольними органами вищого рівня для Державних податкових інспекцій.

Скарги на рішення Державних податкових інспекцій подаються до ДПС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Скарги на рішення Державних податкових служб в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі подаються до Державної податкової служби України.

Терміни подання та розгляду скарги в процедурі адміністративного оскарження не змінилися:

• для подання — 10 календарних днів, що йдуть після дня отримання податкового повідомлення-рішення (30 календарних днів — через причини, не пов'язані з порушенням податкового законодавства);

• для розгляду — 20 календарних днів, від наступного дня після отримання скарги (з можливістю продовження строку до 60 календарних днів з обов'язковим повідомленням про це платника до закінчення 20-денного терміну).

Днем подання скарги є день фактичного отримання скарги відповідним органом ДПС, а в разі надсилання скарги поштою — дата отримання відділенням поштового зв'язку від платника податків поштового відправлення зі скаргою, яка вказана відділенням поштового зв'язку в повідомленні про вручення поштового відправлення або на конверті. У разі відсутності повідомлення про вручення, опису вкладення поштового відправлення та відбитка календарного штемпеля відділення поштового зв'язку на поштовому відправленні (конверті, бандеролі), яке унеможливлює з'ясувати дату отримання відділенням поштового зв'язку скарги, датою надсилання скарги вважається дата надходження скарги до органу ДПС.

Якщо останній день строків, зазначених вище, припадає на вихідний або святковий день, останнім днем вважається перший робочий день, який настає за вихідним або святковим днем.

При цьому в ст. 102 ПКУ зазначено, що граничні строки для подання заяв про перегляд рішень контрольних органів може бути продовжено керівником контрольного органу (його заступником) за письмовим запитом платника податків, якщо такий платник податків протягом зазначених термінів:

• перебував за межами України;

• перебував у плаванні на морських судах за кордоном України у складі команди (екіпажу) таких суден;

• перебував у місцях позбавлення волі за вироком суду;

• мав обмежену свободу пересування у зв'язку з ув'язненням чи полоном на території інших держав або внаслідок інших обставин непереборної сили, підтверджені документально;

• був визнаний за рішенням суду безвісти зниклим або перебував у розшуку у випадках, передбачених законом.

Скарга подається у письмовій формі. Згідно з п. 56.20 ст. 56 ПКУ, вимоги до оформлення скарги, порядок подання та розгляду скарг встановлюються Державною податковою службою України за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі митної справи.

На підставі цієї норми ДПАУ Наказом № 1001 від 23.12.2010 р. затвердила Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами Державної податкової служби (далі – Положення).

Відповідно до Положення, у скарзі має бути зазначено:

1. прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання фізичної особи-платника податку, для юридичної особи-платника податку — назва, місцеперебування, а також адреса, на яку необхідно надіслати рішення за скаргою;

2. орган ДПС, яким видано податкове повідомлення-рішення про визначення суми грошового зобов'язання платника податків або будь-яке інше рішення органу ДПС, що оскаржується, дата і номер, назва податку, збору або штрафної (фінансової) санкції та сума;

3. суть порушеного питання, прохання чи вимоги й обґрунтування незгоди платника податків із сумою грошового зобов'язання, визначеною органом Державної податкової служби в податковому повідомленні-рішенні, або незгоду з іншим рішенням органу ДПС;

4. про повідомлення або неповідомлення відповідного органу Державної податкової служби про направлення скарги органу Державної податкової служби вищого рівня;

5. підпис фізичної особи-платника податку, для юридичної особи-платника податку — підпис керівника або особи, яка виконує обов'язки керівника юридичної особи-платника податку. Якщо скарга в інтересах фізичної особи-платника податку або юридичної особи-платника податку подається її представником, то до скарги долучається копія доручення, оформлена відповідно до вимог законодавства. Підпис представника юридичної особи-платника податку на скарзі має бути скріплена печаткою юридичної особи-платника податку;

6. перелік документів і розрахунків, які додаються до скарги, у разі надсилання скарги поштою додається опис вкладення та повідомлення про вручення.

Скарга, подана з дотриманням строків, зупиняє виконання платником податків грошових зобов'язань, визначених у податковому повідомленні-рішенні (рішенні), на термін від дня подання такої скарги контрольному органу до дня закінчення процедури адміністративного оскарження. Протягом цього строку податкові вимоги з податку, який оскаржується, не надсилаються, а сума грошового зобов'язання, що оскаржується, вважається неузгодженою.

Завершення процедури

Орган ДПС зобов'язаний ухвалити вмотивоване рішення та надіслати його протягом 20 календарних днів, що йдуть за днем отримання скарги платника податків, на адресу платника податків поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку.

Керівник органу Державної податкової служби (заступник керівника) може ухвалити рішення про продовження строку розгляду скарги платника податків, але не більше 60 календарних днів, та письмово повідомити про це платнику податків до закінчення 20-денного терміну, про що вже зазначалося вище.

За розглядом скарги платника податків під час адміністративного оскарження можуть враховуватися податкові консультації, надані такому платнику податків органами ДПС з урахуванням положень ст. 53 гл. 3 розд. II ПКУ.

Рішення вважається надісланим (наданим) юридичній особі-платнику податків, якщо його вручено посадовій особі чи уповноваженій особі такої юридичної особи-платника податків під розписку або надіслано поштою з повідомленням про вручення за адресою, вказаною юридичною особою-платником податків у скарзі як адреса, на яку слід надіслати рішення на скаргу.

Рішення вважається надісланим (наданим) фізичній особі-платнику податків, якщо його вручено особисто фізичній особі або її представнику під розписку або надіслано поштою з повідомленням про вручення за адресою, вказаною фізичною особою-платником податків у скарзі як адреса, на яку необхідно надіслати рішення на скаргу.

Якщо пошта не може вручити платнику податків рішення про результати розгляду скарги через відсутність за місцеперебуванням посадових осіб або їхню відмову ухвалити рішення щодо результатів розгляду скарги, або не знаходження фактичного місця перебування платника податків, або з інших причин, рішення про результати розгляду скарги вважаються врученими платнику податків у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із вказівкою причин невручення. Тож аби не пропустити терміни на оскарження, контролюйте адресу, на яку очікуєте отримати рішення.

Якщо рішення за скаргою платника податків не надсилається платнику податків протягом двадцятиденного строку або протягом терміну, продовженого за рішенням керівника органу ДПС (заступника керівника), така скарга вважається задоволеною на користь платника податків з дня, що йде за останнім днем зазначених строків. Скарга вважається також задоволеною на користь платника податків, якщо рішення керівника органу ДПС (заступника керівника) про продовження строків її розгляду не було надіслано платнику податків до закінчення двадцятиденного терміну.

Якщо орган Державної податкової служби ухвалює рішення про повне або часткове незадоволення скарги, платник податків має право звернутися протягом десяти календарних днів, що йдуть за днем отримання рішення про результати розгляду скарги, з повторною скаргою до органу ДПС вищого рівня

День закінчення процедури адміністративного оскарження вважається днем узгодження грошового зобов'язання платника податків. Рішення Державної податкової служби України, ухвалене за розглядом скарги платника податків, є остаточним і не підлягає подальшому адміністративному оскарженню, але може бути оскаржене в суді.

Управління правової роботи

ДПС у Полтавській області