Публічна інформація як виклик часу

Налагодження прозорості та відкри¬тості у виконанні службових обов'язків податківців сприяє партнерським взаємовідносинам між громадянами та органами державної влади.

Відповідно й діяльність органів держа¬вної податкової служби, також, базується на засадах чесності та порядності з боку громадян - платників податків. Держава має на меті сприяти вільному розвитку вітчизняного підприємництва, зокрема, кожному громадянину, незалежно від того, чи є він підприємцем, чи - ні, але, звичайно, у рамках чинного законодавства.

Одним із кроків до налагодження від¬критого «спілкування» є Закон України «Про доступ до публічної інформації», який визначає порядок здійснен¬ня та забезпечення права кожного на до¬ступ до інформації, що знаходиться у во¬лодінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформа¬ції, визначених цим Законом, та інформа¬ції, що становить суспільний інтерес.

Відповідно до норм нового Закону, публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що бу¬ла отримана або створена в процесі вико¬нання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повнова¬жень, інших розпорядників публічної ін¬формації, визначених цим Законом.

Метою цього Закону є забезпечення прозорості та відкритості суб'єктів влад¬них повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до пу¬блічної інформації.

Податківці Полтавської області усвідомлюють, що на часі - необхідність нагального ко¬нтролю надходження запитів від грома¬дян. У такий спосіб здійснюється й ді¬яльність структурного підрозділу, що є відповідальним за роботу щодо доступу до публічної інформації з боку громадсь¬кості.

Так, з початку 2012 року до органів ДПС у Полтавській області надійшов 121 запит на інформацію, з яких:

• від юридичних осіб – 48 (40%),

• від громадян – 69 (57%),

• об’єднання громадян – 1 (1%),

• ЗМІ – 3 (2%).

Запити на інформацію були підготовлені та направлені запитувачам у встановлені терміни.

Запитувачі зверталися з проханням надати інформацію щодо:

- документів, які знаходяться у володінні органів ДПС у Полтавській області;

- діяльності підприємств та підприємців-фізичних осіб;

- відомостей про третіх осіб.

Відповіді на запити були направлені поштою та електронною поштою.

Отже, податковими органами Полтавської області, як розпорядниками публічної інформації, у повній мірі забезпечується конституційне право громадянина на доступ до інформації.

 

Сектор забезпечення доступу до публічної інформації

та розгляду звернень громадян ДПС у Полтавській області