Право на звернення – конституційне право кожного громадянина

У сучасному світі рівень правового захисту прав і свобод людини і громадянина є ключовим показником демократії у державі.

Особливе місце в системі засобів захисту прав, свобод та законних інтересів громадян посідає реалізація їх права на звернення.

У статті 40 Конституції України надано усім громадянам право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, які зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Сьогодні існує певна правова база для реалізації громадянами наданого їм Конституцією України права: як вносити в органи виконавчої влади пропозиції щодо поліпшення їх діяльності або оскаржувати дії та рішення посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Зокрема, статтею 55 Конституції України кожному громадянину гарантовано право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

Загальні засади реалізації права громадян на звернення визначено Законом України „Про звернення громадян” від 2 жовтня 1996 року.

Законом передбачено три види звернень громадян: пропозиція (зауваження), заява (клопотання) та скарга.

При цьому, звернення може бути усним чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, індивідуальне чи колективне.

Законом визначено, що громадяни мають право звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, українською чи іншою мовою, прийнятною для сторін.

Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на стать, вік, віросповідання, політичні погляди та національність громадянина. Анонімні звернення не розглядаються.

Зокрема, на підставі статті 8 Закону України «Про звернення громадян», звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнаються анонімними і розгляду не підлягають.

Організація роботи зі зверненнями громадян є одним із пріоритетних напрямків діяльності Державної фінансової інспекції в Полтавській області.

Систематично проводиться робота, спрямована на повний, об’єктивний і своєчасний розгляд звернень громадян та оперативне реагування і виважене вирішення проблемних питань, які порушуються у цих зверненнях.

З метою забезпечення комплексного підходу до розгляду звернень громадян Держфінінспекція працює в декількох напрямках.

Так, у разі надходження до Держфінінспекції звернень громадян в яких міститься інформація про порушення фінансової/бюджетної дисципліни на підконтрольних установах, Держфінінспекцією обов`язково розглядаються питання, щодо можливості включення ревізії вказаних об`єктів до плану роботи з урахуванням дати проведення останнього контрольного заходу. У випадку не можливості включення до планів роботи цих об`єктів, направляються на підконтрольні установи письмові запити з проханням надати відповідні копії документів та інформацію по питаннях викладених в зверненнях громадян, ініціювати проведення перевірок через правоохоронні органи. Таким чином вирішується питання щодо ефективних та дієвих способів реагування на порушення що вказуються у зверненнях громадян які надходять до Держфінінспекції.

Встановлюється персональна відповідальність за належне вирішення в межах своїх повноважень питань, порушених в зверненнях громадян, а також вживаються ефективні заходи щодо запобігання виникненню підстав для обґрунтованих повторних звернень та звернень до органів вищого рівня шляхом повного, всебічного, об`єктивного розгляду, індивідуального підходу до кожного з громадян які звернулись до органів Держфінінспекції. Здійснюється відповідно до вимог законодавства особистий прийом громадян. Усі звернення, подані на особистому прийомі, реєструються. У випадку неможливості вирішення порушених в усному зверненні питань, безпосередньо на особистому прийомі, вони розглядаються у тому ж порядку, що й письмові.

Виконується план заходів щодо організації виконання положень Указу Президента України “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” № 109 від 07.02.2008 року.

Зокрема, протягом січня-листопада 2013 року до Держфінінспекції в Полтавській області надійшло 145 звернень громадян з них: 35 громадян звернулись під час проведення керівниками Інспекції особистого прийому, письмових звернень надійшло 110, з яких анонімних - 8.

Необхідно зазначити, що відповідно до статті 10 Закону на прохання громадянина, висловлене в усній формі або зазначене в тексті звернення, не підлягає розголошенню його прізвище, місце проживання та роботи.

Фахівці Держфінінспекції, розглядаючи звернення громадян, суворо дотримуються вимоги Закону, про що свідчить відсутність скарг з цього приводу з боку заявників.

Статистика свідчить, що найбільше звернень громадян, які надходять до Інспекції, стосується прохання надати роз’яснення діючого законодавства, інші містять прохання провести ревізії.

Із загальної кількості звернень, 82 звернення надійшло стосовно надання роз`яснень чинного законодавства відповідно до компетенції контрольно-ревізійної служби. Більшість питань, які піднімались у цих зверненнях, мали соціальне спрямування, а саме: питання своєчасності та повноти оплати праці, відшкодування коштів на відрядження, проведення державних закупівель, надання відпусток, оформлення первинних документів, здачі майна в оренду, індексації грошових доходів громадян, порядку надання платних послуг за медичне обстеження, надання пільг та субсидій тощо.

 

Крім того, за звітний період надійшло 14 письмових звернення, які не відносяться до компетенції Держфінінспекції. Зазначені звернення громадян направлені для розгляду відповідним суб’єктам владних повноважень, підприємствам, установам, організаціям з повідомленням про це заявників.

З проханням провести перевірки, від громадян надійшло 15 звернень. За результатами їх розгляду, з метою проведення ревізій 1 звернення включено до плану роботи відповідного структурного підрозділу Держфінінспекції на ІІ квартал 2013 року.

Звернення, у якому повідомлялось про крадіжки, нестачі та зловживання, було негайно переадресовано для розгляду до правоохоронних органів.

Ще один шлях безпосереднього спілкування посадових осіб Держфінінспекції із населенням області – функціонування в Інспекції «телефону довіри», номер якого доведено до громадськості через засоби масової інформації та тематичні інформаційні стенди розміщені у приміщені Держфінінспекції.

За допомогою «телефону довіри» громадяни мають змогу оперативно отримати вичерпні відповіді на питання, які віднесені до компетенції Держфінінспекції. Якщо питання особисте, не стосується здійснення контрольно-ревізійної діяльності, фахівці Держфінінспекції порадять, де і яким чином його можливо вирішити.

Варто зазначити, що звернення громадян становлять сукупність активних вольових дій громадян. Завдяки яким можлива тісна взаємодія громадян та держаних органів, що забезпечує ефективну боротьбу з правопорушеннями які виникають при реалізації владних управлінських завдань.

Однак слід зазначити, що не всі звернення громадян можна віднести до заходів, які забезпечують законність і дисципліну в державному управлінні. Тільки скарги й заяви про порушення чинного законодавства та недоліки в роботі тих чи інших осіб, державних і недержавних структур ініціюють компетентні органи (повноважних осіб) на проведення контрольно-наглядових дій з метою усунення порушень і недоліків.

Скаргу на протизаконні дії або рішення відповідних органів та їх посадових осіб слід подавати у порядку підлеглості вищому до вищого органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права на звернення в суд відповідно до закону, а в разі відсутності такого (вищого) органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням — безпосередньо в суд.

Отже, захищаючи свої законні права й свободи, громадяни звертають увагу компетентних органів на порушення законодавства й таким чином захищають наявні в державі та суспільстві правовідносини.

 

Інформацію підготовлено до Всесвітнього

тижня права за матеріалами прес-служби

Держфінінспекції в Полтавській області