До уваги громадськості !

Прес-служба інформує про Порядок надання доступу до публічної інформації контрольно-ревізійного управління в Полтавській області.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ КРУ в Полтавській області

від 25.05.2011 № 81

 

Порядок

надання доступу до публічної інформації КРУ в Полтавській області та КРВ в містах і районах області

І. Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (далі - Закон) з метою забезпечення права кожного на доступ до публічної інформації( далі – інформації), що знаходиться у володінні КРУ в Полтавській області та КРВ в містах і районах області, забезпечення відкритості та прозорості у його діяльності.

1.2. Терміни "запит", "запитувач" і "розпорядник інформації" у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законі.

 

II. Забезпечення доступу до інформації

2.1. КРУ в Полтавській області та КРВ в містах і районах області забезпечує доступ запитувачів до інформації шляхом:

систематичного та оперативного оприлюднення такої інформації в офіційних друкованих виданнях, у мережі Інтернет, на інформаційних стендах, будь-яким іншим способом;

надання інформації за запитами на інформацію.

2.2. Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до Закону.

 

III. Складання та подання запиту на інформацію

3.1. Запитувач має право звернутися до КРУ в Полтавській області та КРВ в містах і районах області із запитом на публічну інформацію, крім випадків, передбачених п. 2 ст. 2 Закону, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

3.2. Запит на публічну інформацію має містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату.

3.3. Якщо запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися чи можуть статися і загрожують безпеці громадян, запитувач обґрунтовує у запиті клопотання про термінове його опрацювання і надання відповіді на такий запит не пізніше 48 годин з дня його отримання.

3.4. З метою спрощення процедури оформлення запитів на інформацію запитувач заповнює форму запиту на інформацію (додається), яку може отримати в секторі організації документообігу або у головного спеціаліста з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю КРУ в Полтавській області , КРВ в містах і районах області.

3.5. Запитувач звертається за спеціально визначеним номером телефону КРУ в Полтавській області, усно або надсилає заповнену форму запиту на інформацію до КРУ в Полтавській області та КРВ в містах і районах області поштою, або особисто подає до сектору організації документообігу, який здійснює реєстрацію запиту у відповідному журналі.

3.6. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити працівник відповідального структурного підрозділу, обов'язково зазначивши в запиті своє Ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

 

IV. Розгляд запитів на інформацію

4.1. КРУ в Полтавській області та КРВ в містах і районах області розглядає запит на інформацію та надає відповідь не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.

4.1.1. У разі надходження запиту на публічну інформацію до КРВ в містах і районах області, необхідно негайно але не пізніше ніж через 4 години з моменту його отримання надіслати такий запит до сектору організації документообігу КРУ в Полтавській області разом з проектом відповіді на цей запит.

4.2. Письмовий запит з сектору організації документообігу відділу адміністративно-господарського забезпечення КРУ в Полтавській області протягом трьох годин з моменту надходження направляється до головного спеціаліста з питань взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю, який за участю відділу правової роботи (за необхідності працівників інших структурних підрозділів) впродовж одного робочого дня, здійснює попередній розгляд запиту і складає проект резолюції керівництва щодо розгляду запиту з визначенням структурного підрозділу КРУ в Полтавській області, відповідального за розгляд запиту (далі - головний виконавець).

4.2.1. Проект резолюції керівника КРУ в Полтавській області (або його заступника) щодо розгляду запиту з визначенням головного виконавця запиту, передається головним спеціалістом з питань взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю до сектору організації документообігу для подальшого подання керівнику КРУ в Полтавській області (або його заступнику) з метою її затвердження впродовж одного робочого дня.

4.3. Розгляд та надання відповіді на запит відповідно до Закону

здійснює головний виконавець, головний спеціаліст з питань взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю координує розгляд запиту головним виконавцем та при необхідності надає інформаційно-методичну допомогу.

4.4. Головний виконавець одночасно з наданням відповіді на запит, надає головному спеціалісту з питань взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю копію відповіді про розгляд запиту про надання публічної інформації на паперових та електронних носіях для подальшого оприлюднення та розміщення в загальній базі опрацьованих запитів на публічну інформацію.

4.5. Відповідь на запити щодо надання інформації, яка стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, надається головним виконавцем не пізніше 48 годин з дня отримання такого запиту.

4.6. Якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, керівник КРУ або його заступник за письмовим поданням головного виконавця запиту, погодженим з головним спеціалістом з питань взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю та відділом правової роботи може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку головний виконавець повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

4.7. Копія такого повідомлення в електронному вигляді та на паперових носіях обов’язково надається головному спеціалісту з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю в день його відправлення запитувачу інформації.

4.8. Документація, яка була використання головним виконавцем запиту для підготовки відповіді запитувачу формується в окрему справу і зберігається у головного виконавця для подальшої передачі до архіву.

4.9. КРУ в Полтавській області має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

якщо не володіє і не зобов'язаний відповідно до своєї компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону;

особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила фактичні витрати КРУ в Полтавській області та КРВ в містах і районах області, пов'язані з копіюванням або друком запитуваної інформації обсягом більш як 10 сторінок (у разі встановлення Кабінетом Міністрів України граничних норм витрат на копіювання та друк документів), що підтверджується головному виконавцю відділом бухобліку звітності та аналізу письмово .

не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених Законом та цим Порядком.

4.9.1. Рішення про відмову в задоволенні приймається керівником КРУ або його заступником, за письмовим поданням головного виконавця, погодженим з головним спеціалістом з питань взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю та відділом правової роботи.

4.10. Якщо КРУ в Полтавській області та КРВ в містах і районах області не володіє запитуваною інформацією, але йому за статусом або характером діяльності відомо чи має бути відомо, хто нею володіє, головний виконавець за погодженням з головним спеціалістом з питань взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю та відділом правової роботи направляє цей запит належному розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це запитувача. Копія такого повідомлення обов’язково передається головному спеціалісту з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю в електронному вигляді та на паперових носіях.

4.11. У відмові в задоволенні запиту на інформацію КРУ в Полтавській області та КРВ в містах і районах області зазначає:

прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;

дату відмови;

мотивовану підставу відмови;

порядок оскарження відмови; підпис.

4.12. Відмова в задоволенні запиту готується головним виконавцем та подається на підпис керівнику за погодженням з відділом правової роботи та головним спеціалістом з питань роботи із ЗМІ та громадськістю.

4.13. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом та цим Порядком строки, у випадку настання обставин непереборної сили. Рішення керівника КРУ або його заступника про відстрочку доводиться головним виконавцем до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

4.14.У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію головний виконавець КРУ в Полтавській області зазначає:

прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим Законом строк;

строк, у який буде задоволено запит;

підпис.

 

V. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності КРУ в Полтавській області та КРВ в містах і районах області

5.1. Рішення, дії чи бездіяльність КРУ в Полтавській області та КРВ в містах і районах області з питань доступу до публічної інформації можуть бути оскаржені запитувачем до керівника (заступника керівника) цього органу або до суду.

5.2. Запитувач має право оскаржити:

відмову в задоволенні запиту на інформацію;

відстрочку задоволення запиту на інформацію;

ненадання відповіді на запит на інформацію;

надання недостовірної або неповної інформації;

несвоєчасне надання інформації;

невиконання КРУ в Полтавській області обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статі 15 Закону;

інші рішення, дії чи бездіяльність КРУ в Полтавській області та КРВ в містах і районах області, що порушили законні права та інтереси запитувача.

5.3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності КРУ в Полтавській області та КРВ в містах і районах області до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.