До уваги громадськості !Контрольно-ревізійне управління в Полтавській області
повідомляє про скасування наказу
від 25.05.2011 № 81 „Про затвердження Порядку надання доступу до публічної інформації
КРУ в Полтавській області та КРВ в містах і районах області”.

Одночасно  до відома громадськості надається Примірна форма запиту на інформацію та

Примірний порядок складання і подання запитів на інформацію, відповідно до вимог постанови

Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 583 „Питання виконання Закону України „Про доступ

до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах

виконавчої влади”.

 

                                                ЗАТВЕРДЖЕНО 

                             постановою Кабінету Міністрів України

                                       від 25 травня 2011 р. N 583

                    
                ПРИМІРНА ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ 


Розпорядник інформації КРУ в Полтавській області
  

 Запитувач    ___________________________________________________ 

              (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб,

                           найменування організації,
              ____________________________________________________ 

              прізвище, ім'я, по батькові представника організації

                                   - для юридичних
              ____________________________________________________ 

                 осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу

                                юридичної особи,
              ____________________________________________________ 

                поштова адреса або електронна адреса, контактний

                                   телефон)                       ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ      Прошу відповідно до Закону України "Про доступ  до  публічної інформації" надати    

______________________________________________________________________________________________

            (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

     Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити): 

на поштову адресу    _______________________________________________________________________________________________ 
                               (поштовий індекс, область, район, населений   пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира) 

на електронну адресу _____________________________________________

телефаксом           _____________________________________________ 

за телефоном         _____________________________________________ ________    ____________

 (дата)       (підпис)                             Примітки.
  
 1. Інформація Контрольно-ревізійного управління в Полтавській області, частково розміщена на веб-сайтах
 обласної ради та облдержадміністрації ( власного офіційного веб-сайту розпорядник інформації не має).

 2. Запит на інформацію може бути поданий: 

  на поштову адресу: 36011, м.Полтава, вул. Шевченка, 1; 

                               
  на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ;

                               
  телефаксом: 2-57-02;

              
  за телефоном: 2-79-33 .  


3. Запит  може  бути  поданий  особисто  до  спеціальних структурних   підрозділів   або  посадовим  особам,  які

   організовують  у   встановленому   порядку   доступ   до публічної    інформації,    якою   володіє   розпорядник

   інформації,   в   робочий   час   згідно   з   правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 4. У   запиті   необхідно   зазначити  спосіб  отримання інформації. 

5. Відповідь на запит на інформацію надається у  спосіб, обраний запитувачем,  протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту. 

 6. У  разі   коли   запит   на   інформацію   стосується інформації,  необхідної  для  захисту  життя  чи свободи особи,  інформації щодо 
стану навколишнього  природного середовища,   якості   харчових  продуктів  і  предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних
природних явищ та інших  надзвичайних  ситуацій,  що  сталися  або  можуть статися  і  загрожують   безпеці   громадян,   відповідь
надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.
 7. У  разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед  значної кількості   даних, 
строк  розгляду  запиту  може  бути продовжено до 20 робочих днів  з  обґрунтуванням  такого продовження. Про    продовження  
строку   запитувачу повідомляється  в  письмовій  формі  не  пізніше   п'яти робочих днів з дня надходження запиту.
 8. Інформація на запит надається безоплатно. 
 9. У  разі  коли запитувана інформація містить документи  обсягом більш як 10  сторінок,  про  це  протягом  п'яти робочих  днів  з  дня
  надходження запиту повідомляється запитувачу  із  зазначенням  обсягу  фактичних   витрат, пов'язаних  із  копіюванням  або  друком
документів,  та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації  здійснюється  протягом  трьох  робочих  днів після
 підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

10. У задоволенні запиту може бути  відмовлено  у  таких    випадках: 

 1) розпорядник  інформації  не володіє і не зобов'язаний відповідно    до    його    компетенції,    передбаченої 

    законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;


 2) інформація,  що запитується,  належить  до  категорії інформації з обмеженим доступом; 

 3) запитувач  не  оплатив фактичні витрати,  пов'язані з копіюванням або   друком   документів,   відповідно   до 
    ункту 9 цих приміток;

 4) не  дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію,  передбачених  частиною  п'ятою  статті   19 
    Закону  України "Про доступ до публічної інформації",  а саме не зазначено:
    прізвище, ім'я,  по батькові (найменування)  запитувача, 

    поштову  адресу  або  адресу електронної пошти,  а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);
    загальний опис інформації або вид,  назву,  реквізити чи зміст   документа,   щодо  якого  зроблено  запит  (якщо 
    запитувачу це відомо);

    підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
  
 
                                               ЗАТВЕРДЖЕНО 

                             постановою Кабінету Міністрів України

                                       від 25 травня 2011 р. N 583                          ПРИМІРНИЙ ПОРЯДОК 

        
  складення та подання запитів на інформацію

     1. Запит  на  інформацію  подається  фізичною  або  юридичною особою,  об'єднанням  громадян   без   статусу   
юридичної   особи розпоряднику  інформації  в  усній  чи  письмовій  формі  під  час особистого  прийому  або  шляхом  надсилання  поштою,  електронною
поштою, телефаксом або по телефону.

     2. Запит на інформацію подається у довільній формі. 

     3. Запит на інформацію повинен містити: 
     прізвище, ім'я,   по   батькові   (найменування)  запитувача, поштову адресу,  адресу електронної пошти або
 номер засобу зв'язку (якщо такий є);

     загальний опис інформації або вид,  назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит
 (якщо запитувачу це відомо); підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

     4. Для подання письмового запиту запитувач  може  використати форму,  яку  надає  розпорядник інформації 
або яка розміщується на офіційному веб-сайті розпорядника.

     5. Запит  на  інформацію  може  бути   подано   особисто   до спеціальних  структурних  підрозділів  або  посадовим особам,  
які організовують  у  встановленому  порядку   доступ   до   публічної інформації,  якою  володіє  розпорядник інформації,
в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

     6. Під час подання запиту на  інформацію  запитувач  зазначає зручну для нього форму отримання інформації. 

     7. У  разі  коли  з  поважних причин (інвалідність,  обмежені фізичні можливості тощо) особа не  може  подати
  письмовий  запит, його оформлює представник спеціального структурного підрозділу або посадова особа,  яка
 організовує у встановленому порядку доступ до публічної  інформації,  якою  володіє  розпорядник інформації,
 із зазначенням прізвища,  ім'я,  по батькові,  контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

     8. На  вимогу  запитувача  на  першому  аркуші  копії  запиту проставляється  відбиток  штампа   із   зазначенням
 найменування розпорядника  інформації,  дати  надходження  та  вхідного  номера запиту. Така копія повертається запитувачу.