Аудит КРУ в Полтавській області виявив втрат фінансових і матеріальних ресурсів від неефективних управлінських дій на суму понад 3 млн гривень

КРУ в Полтавській області проведено державний фінансовий аудит фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства „Видавництво „Полтава” корпоративне підприємство ДАК „Укрвидавполіграфія”  за 2008 – 2010 роки та завершений звітний період 2011 року.

Результати аудиту засвідчили, що Підприємством не забезпечено достатню ефективність у прийнятті управлінських рішень, організації та функціонуванні фінансово-господарської діяльності та здійсненні внутрішнього контролю, що не сприяло виконанню мети створення Підприємства в частині одержання прибутку.

Не виконувалось і в повній мірі статутні завдання щодо задоволення суспільних потреб у видавничо-поліграфічній продукції, товарах, послугах, оскільки обсяги виробництва щорічно знижувались, а з 01.04.2011 року – виробництво поліграфічної продукції зупинене.

Протягом досліджуваного періоду ПрАТ „Видавництво „Полтава” із потужного поліграфічного Підприємства Полтавської області, яке спеціалізувалося на друку газет, журналів та іншої продукції перетворилося на Підприємство, основним джерелом доходів якого стало передача приміщень в оренду.

Основною причиною зниження обсягів друку поліграфічної продукції стало втрата конкурентоспроможності Підприємства: вищі ціни, ніж у інших друкарень, недостатня технічна оснащеність. Зазначене спричинило відтік замовників до інших друкарень, що негативно вплинуло на фінансовому стані Підприємства. Саме зниження обсягів виробничої діяльності, а з 01.04.2011 – повна зупинка виробництва, призвели до вивільнення приміщень, які Підприємство сьогодні здає в оренду.

Під час аудиту виявлено втрат фінансових і матеріальних ресурсів від  неефективних управлінських дій на загальну суму 3099,2 тис. гривень.

Зокрема, вартість виготовлених паперових канцелярських товарів, наданих поліграфічних та інших послуг у аналізованому періоді була нижчою рівня фактичної собівартості, що склалась у ПрАТ „Видавництво „Полтава”, внаслідок чого упущено вигод у загальній сумі 2146,3 тис. гривень. Недоотримано Підприємством фінансових ресурсів і внаслідок реалізації обладнання за ціною, нижчою залишкової вартості, у розмірі 3,9 тис. гривень.

Недостатня увага  приділяється передачі вільних приміщень в оренду, що призвело до втрат від неповної реалізації можливостей об’єкта контролю у сумі 177,1 тис. гривень. Не скористалося Підприємство можливістю отримати додаткові доходи в розмірі 2,4 тис. грн. від реалізації брухту чорних металів, виявлених під час інвентаризації.

Незважаючи на те, що у ПрАТ „Видавництво „Полтава” проводиться претензійно-позовна робота щодо примусового стягнення заборгованості, втрати доходів від списання дебіторської заборгованості склали 15,5 тис. грн., до того ж, в обліку Підприємства рахується заборгованість, термін позовної давності за якою минув, у розмірі 4,4 тис. гривень.

Проведеною інвентаризацією, виявлено нестач матеріальних цінностей на загальну суму 17,4 тис. грн., що свідчить про низький рівень контролю з боку керівництва ПрАТ „Видавництво „Полтава” за станом збереження майна.

Щодо витрат, допущених внаслідок неефективних управлінських дій, то у ПрАТ „Видавництво „Полтава” набула практика відволікання обігових коштів у довготривалу дебіторську заборгованість. Так, внаслідок авансування комерційних структур, реалізації газетної продукції без оплати та видачі безвідсоткових позик працівникам допущено вилучення обігових коштів з обороту Підприємства у загальній сумі 304,8 тис. грн. на термін більше двох років. При цьому, за умови результативної роботи Підприємства по примусовому стягненню дебіторської заборгованості на свою користь, останньому не довелось би залучати кредитні ресурси, відсотки за користування якими склали 144,9 тис. грн., що збільшило збитки Підприємства.

Варто зазначити, що на погіршення фінансового стану ПрАТ „Видавництво „Полтава”  вплинула і сплата штрафних санкцій в розмірі 71,6 тис. грн. за порушення норм законодавчих актів, внесення недостовірних даних до податкової звітності, не дотримання термінів сплати обов’язкових платежів тощо.

Через накопичення на складі Підприємства нереалізованої готової продукції та виробничих запасів понад реальну потребу стало відволікання обігових коштів в сумі 69,7 тис. гривень.

Нарахування амортизації на основні засоби та сплата податку на транспорт, що не використовуються у виробничій діяльності Підприємства призвели до необґрунтованого завищення витрат на загальну суму 53,3 тис. грн., прийняття не виваженого управлінського рішення при списанні та реалізації не повністю зношених основних засобів – до неефективних витрат у розмірі 19,1 тис. гривень.

Наслідком недоліків та упущень в організації господарської діяльності ПрАТ „Видавництво „Полтава” стали і втрати від знецінення та псування запасів у сумі 30,7 тис. грн., від списання проектно-кошторисної документації та будівельних матеріалів, що виявились не потрібними для подальшого будівництва, на суму 19,4 тис. гривень.

Підприємством допущені неефективні витрати на аудиторську перевірку, яку можна було замовити за нижчими цінами, у розмірі 8,0 тис. грн. та зайві витрати на оплату навчання сторонньої особи в розмірі 3,9 тис. гривень.

У аналізованому періоді Підприємством перераховувались членські внески до різних асоціацій в розмірі 6,8 тис. грн., що, по-перше, не передбачено фінансовими планами, по-друге, економічного ефекту ПрАТ „Видавництво „Полтава” не отримано.

За результатами проведеного аудиту, з метою усунення порушень і недоліків та підвищення ефективності діяльності ПрАТ „Видавництво „Полтава”, надано 2 рекомендації органу управління Підприємства – ДАК „Укрвидавполіграфія” та 18 рекомендацій керівництву ПрАТ „Видавництво „Полтава”.

Прес-служба КРУ в Полтавській області