ЗАЯВА УАРОР щодо Концепції територіальної організації влади в Україні

e-mail Друк PDF

ЗАЯВА
Української асоціації районних та обласних рад

Щодо Концепції
територіальної організації влади в Україні

03 червня у м. Ялті відбулося засідання Ради регіонів, на якому Президент України В.Ф. Янукович зазначив, що Україна бере курс на глибоку реформу місцевого самоврядування а його розбудова повинна дати можливість запровадити механізми участі громадян у прийнятті рішень, і найголовніше – надати місцевим громадам реальні важелі впливу на державну політику.

Українська асоціація районних та обласних рад схвалює ініціативи Президента України і заявляє про свою готовність взяти активну участь у процесі розбудови ефективної системи територіальної організації влади і, зокрема, дієздатного місцевого самоврядування.

Невідкладність здійснення реформ у сфері місцевого самоврядування продиктована також необхідністю виконання Україною взятих на себе зобов’язань щодо імплементації положень та принципів Європейської хартії місцевого самоврядування, які гарантують правову, адміністративну і фінансову автономність територіальних співтовариств та їх органів. Недосконалість чинного законодавства з цих питань породжує компетенційні спори між різними рівнями влади як по горизонталі, так і по вертикалі, вносить додаткову напругу у відносини між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Одним із суттєвих проявів суперечливості та недосконалості існуючої територіальної організації влади в Україні є надмірна централізація державної влади, яка негативно позначається на розвиткові регіонів, де пряме державне управління превалює над місцевим самоврядуванням. Намагання вбудувати самоврядні інституції в адміністративну державну вертикаль призвело до фактичної підпорядкованості й несамостійності органів місцевого самоврядування. Дублювання повноважень та конкуренція компетенцій місцевих державних адміністрацій і місцевих рад, позбавлених значної частини важелів управління, серйозної матеріально-фінансової основи й ефективного механізму правового захисту вносить конфліктність, гальмує розвиток суспільних відносин.

Недоліки інституційно-функціональної організації влади на місцевому рівні поєднуються з дефектами правового регулювання. На сьогодні питання муніципально-правових відносин в Україні регулюються кількома сотнями нормативно-правових актів різної юридичної сили. За даних умов вкрай важко, з одного боку,  забезпечити системність і внутрішню несуперечливість правового регулювання на всій території країни, а з іншого – врахувати місцеві особливостей та інтереси, підтримати місцеву ініціативу і прагнення до самоорганізації. Відсутність єдиної Концепції розвитку місцевого самоврядування в Україні негативно впливає на процес формування законодавчої основи і, як наслідок, – на стан правового регулювання відповідних суспільних відносин.

Виправлення наявних недоліків потребує системного підходу до реформування територіальної організації влади, чіткої концептуальної основи. Саме такою науково-методологічною основою подальших реформ має стати Концепція реформування територіальної організації влади в Україні.

У зв’язку з цим та з метою підготовки узгоджених пропозицій, Асоціацією розроблено проект Концепції територіальної організації влади в Україні (http://alau.com.ua), головною метою якої є створення більш раціональної та ефективної системи публічної влади в адміністративно-територіальних одиницях, здатної гарантувати найвищу соціальну цінність людини, створити оптимальні умови для її розвитку, забезпечити комплексний і стабільний розвиток усіх регіонів шляхом найповнішого використання їх потенціалу. Необхідним елементом такої системи має бути самостійне, дієве місцеве та регіональне самоврядування.

У Концепції зазначено, що новостворена система місцевого самоврядування повинна відповідати цінностям демократичного суспільства й забезпечувати здійснення прав і свобод людини і громадянина на місцевому рівні. Адже, як засвідчує досвід країн західної демократії, тільки за умов оптимальної децентралізації й деконцентрації влади, дотримання принципів субсидіарності й самостійності місцевого самоврядування є можливим поліпшення добробуту населення, створення дієвих гарантій реалізації прав і свобод людини і громадянина, покращення соціально-економічного розвитку територіальних громад  та регіонів.

Передумовою досягнення збалансованості інтересів місцевих та державних інтересів є формування і впровадження виваженої державної політики щодо регіонів, особливо в аспекті фінансового забезпечення їх соціально-економічного розвитку, узгодженості повноважень і дій органів регіонального управління та місцевого самоврядування, розвитку самоврядних інституцій. Державна регіональна політика має надати динамізму регіональному соціально-економічному розвитку через більш повне залучення ресурсного потенціалу регіонів, використання переваг територіального поділу й кооперації праці.

Тому політична реформа має знайти своє логічне продовження у вдосконаленні владних відносин на рівні областей, районів, міст, селищ, сіл, адже саме на цих рівнях найбільш виразно проявляється ефективність влади, її здатність продемонструвати свої можливості через надання своєчасних і якісних управлінських послуг. При цьому вирішення означених проблем є можливим тільки за умов поєднання інституційних змін в системі публічної влади з реформою адміністративно-територіального устрою України. Така реформа, не ставлячи під сумнів унітарного характеру Української держави, повинна упорядкувати наявну систему адміністративно-територіальних одиниць, раціоналізувати їхні межі, забезпечити формування самодостатніх територіальних громад.

З метою визначення основних параметрів майбутньої системи органів державної влади та місцевого самоврядування, Українська асоціація районних та обласних рад звертається до Президента України, Кабінету Міністрів України і пропонує:

утворити спеціальну робочу групу для опрацювання проекту Концепції територіальної організації влади в Україні і внесення її на затвердження;

на основі Концепції територіальної організації влади України розробити проекти законів та інших нормативних актів.

08.06.2011 р.

Проект Концепції реформування територіальної організації влади в Україні (версія 20.05.2011- доопрацьовано з врахуванням пропозицій обласних і районних рад)